Φιλοσοφία... Τέχνημα Αιγαίου A.E.

Ταυτότητα

Οι βασικές αρχές που διέπουν την λειτουργία της τεχνικής εταιρείας Λέσβου, ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε., η πιστή τήρηση των οποίων, την έχουν καταστήσει μια από τις μεγαλύτερες στο χώρο, της είναι:

  • Η συνεχής προσπάθεια και η επίτευξη παραγωγής έργων υψηλής ποιότητας.

  • Η συνέπεια στους χρόνους παράδοσής των , αποτέλεσμα της άρτιας οργάνωσής της.

  • Η συνεχής ενημέρωση τόσο στις τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο των δομικών υλικών και της κατασκευής όσο και στους κανονισμούς και προδιαγραφές που διέπουν την παραγωγή έργων.

  • Η διαφύλαξη άριστου κλίματος συνεργασίας με τον εργοδότη-πελάτη.

  • Η επίτευξη όσο το δυνατόν οικονομικότερου αποτελέσματος χωρίς να παραβιάζεται ταυτόχρονα η ποιότητα που παραγόμενου αποτελέσματος.

  • Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και οργάνωσης του όλου έργου (management) ανεξαρτήτως της έκτασης των εργασιών που αυτή εκτελεί σε κάθε έργο.

  • Ο σεβασμός στο φυσικό ή δομημένο περιβάλλον, μέσω του σωστού ενεργειακού σχεδιασμού, της όσο το δυνατόν μικρότερης διατάραξης του και της εναρμόνισης των κατασκευών σ' αυτό.

  • Η ασφάλεια του απασχολούμενου εργατοτεχνικού και επιστημονικού προσωπικού μέσα από την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και υγείας στου χώρους παραγωγής.

Στην προσπάθεια διαφύλαξης και εφαρμογής των αρχών αυτών που αποτελούν την φιλοσοφία που διέπει την λειτουργία της, η εταιρεία έχει αναπτύξει εφαρμόζει και είναι κάτοχος πιστοποιητικού Συστήματος ΕΛΟΤ 1801 : 2002 (Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής κ' Ασφάλειας στην Εργασία) και ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001 : 2000 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας)