Επισκευές Κτιρίων... Τέχνημα Αιγαίου A.E.

TITLOS SELIDAS

Η ανάληψη μεγάλου πλήθους έργων της κατηγορίας αυτής είχε ως αποτέλεσμα την απόκτηση υψηλής τεχνογνωσίας στην αντιμετώπιση κάθε μορφής ιδιαιτεροτήτων και τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάζουν τα έργα αυτά. Οδήγησε στην ανάπτυξη εργατοτεχνικού προσωπικού απολύτως ειδικευμένου στις ιδιαίτερες τεχνικές που απαιτούν οι εργασίες αυτής της κατηγορίας. Πρωτοπορώντας, η τεχνική εταιρεία, ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ εφαρμόζει όλα τα σύγχρονα υλικά για την ενίσχυση και αναπαλαίωση κτηρίων, παρακολουθώντας κάθε είδους τεχνική εξέλιξη του τομέα αυτού.